POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES AGNIESZKASAWCZUK.PL

Korzystanie ze strony internetowej i bloga i https://agnieszkasawczuk.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

SPIS TREŚCI

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA
  • DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
  • UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  • COFNIĘCIE ZGODY PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  • PRZEKAZYWANIE DANYC UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH
  • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON
  • DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – LINKEDIN
  • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  • WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
  • PROFILOWANIE DANYCH
 4. FORMULARZE
 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE
 6. TECHNOLOGIE
 7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 8. LOGI SERWERA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies (Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://agnieszkasawczuk.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki należy kontaktować się z Administratorem: .

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie jak również rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora.

§2 DEFINICJE

Administrator Danych Osobowych (Administrator) – Agnieszka Sawczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Filantropea Agnieszka Sawczuk przy ul. Brzezińskiej 14a, 03-075 w Warszawie, NIP: 5241707637.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona – strona internetowa, blog znajdujące się pod adresem https://agnieszkasawczuk.pl.

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu kontaktu z Użytkownikiem, wysyłki newslettera.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

Administrator niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie niepodanie informacji zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi lub podjęcia określonych działań.


Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 2. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 3. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 4. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 7. w celu przetwarzania, utrwalania i rozpowszechniania wizerunku klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 8. zarządzania Stroną internetową Administratora w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 11. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda);
 13. obsługi konta na LinkedIn pod nazwą „Agnieszka Sawczuk” wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 14. kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook Leads Ads lub Facebook Custom Audience, You Tube, LinkedIn oraz kierowania remarketingu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową;
 15. przechowywania komentarzy na Stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:

 

 1. prawo dostępu do treści jego danych,
 2. prawo do przenoszenia danych,
 3. prawo poprawiania danych,
 4. prawo sprostowania danych,
 5. prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 6. prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
 9. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Jednocześnie uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dotyczy to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. Ograniczenia dotyczących uprawnień Użytkownika znajdują się w zapisach RODO.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail lub listownie, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

COFNIĘCIE ZGODY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


W niektórych przypadkach, dane mogą zostać zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy Kodeks Cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.


Każdorazowo Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.

Jako że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, na które Użytkownik wyraził zgodę lub którzy gwarantują ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

 

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (jak w przypadku Google),
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Jednocześnie należy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności dostawców.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora:

 

 1. w okresie realizacji usługi i współpracy oraz okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
 2. w okresie prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. w okresie wymaganym przepisami prawa — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. (Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń),
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych.


LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.


DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH

INSTAGRAM/ FACEBOOK

Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronie w portalu Instagram na koncie @filantropea (konto Instagram, znajdujące się pod adresem URL: https://www.instagram.com/filantropea/) jest Administrator.

 

Dane osobowe Użytkownika podawane na koncie Instagram będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kontem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie treści/obserwowanie konta Instagram.

 

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi konto. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie konta.

 

Zasady panujące na koncie społecznościowym Instagram są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Instagram wynikają z regulaminów Instagram. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Instagram.

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować konto Instagram. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z tym kontem.

 

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Instagram i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia konta na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” konto lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Instagram i Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce.

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.

 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Instagram.

 

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Powyższe zasady związane z danymi w ramach portalu Instagram stosuje się również do portalu Facebook.

 

 

LINKEDIN

Administratorem danych osobowych Użytkownika w portalu LinkedIn na koncie „Agnieszka Sawczuk” (konto LinkedIn, znajdujące się pod adresem URL: www.linkedin.com/in/agnieszka-sawczuk) jest Administrator.

 

Dane osobowe Użytkownika podawane na koncie LinkedIn będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kontem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie treści/obserwowanie konta LinkedIn.

 

Zasady panujące na koncie LinkedIn są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym LinkedIn wynikają z regulaminów LinkedIn. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności LinkedIn.

 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować konto LinkedIn należące do Administratora. Administrator w takim wypadku nie będzie wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z kontem LinkedIn.

 

Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy LinkedIn i na warunkach zawartych w jego regulaminach. Administrator ma dostęp do danych osobowych Użytkownika takich jak imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne.

 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia konta LinkedIn na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie treści, kliknięcie „Obserwuj” lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal LinkedIn, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym konto LinkedIn Administratora, serwisowi IT, wirtualnym asystentom, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem LinkedIn.

 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika wynikają z niniejszej Polityki.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.


Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.


WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy oferujące usługi kurierskie, księgowe, umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.


Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 

 1. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – – celu obsługi domeny i serwera pocztowego,
 2. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. wsparcia informatycznego, obsługi księgowej, graficznej, copywriting, itd.,
  3. urzędom – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.


PROFILOWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.


Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.
Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.


Jednocześnie dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.


§4 FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

 

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe – imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości – przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
  Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem, dane mogą być archiwizowane (prawnie uzasadniony interesem Administratora. Maksymalny okres archiwizacji (i tym samym usunięcia wiadomości) nie będzie dłuższy niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.
 2. Formularz umożliwiający pozostawienie komentarzy – dane w tym formularzu Użytkownik podaje dobrowolnie. Umieszczając komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych: imię, e-mail, treść komentarza, nazwa strony internetowej, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.
  Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści przedstawione na Stronie nie mogą być traktowane jako specjalistyczna konsultacja. Jeśli Użytkownik chce uzyskać profesjonalną pomoc w danej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania tego typu konsultacji lub z Administratorem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego
  odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.
 5. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§6 TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

 

 1. urządzenia z dostępem do Internetu,
 2. aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,
 3. przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www,
 4. oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3, mp4.

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”), umożliwiających optymalizację strony pod kątem potrzeb Użytkowników. Pozwalają one na dostosowanie zawartości Strony internetowej Administratora do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz umożliwiają tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownicy Strony z niej korzystają.

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie wówczas, gdy Użytkownik korzysta ze Strony Administratora. Mogą to być cookies pochodzące bezpośrednio ze Strony Administratora oraz cookies podmiotów trzecich, pochodzące z innych stron internetowych.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
  a) Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics (naszędzie Google LLC) korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony.
  Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
  W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
  b) Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Tik Tok, You Tube.
  Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. LinkedIn. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia profilu Administratora lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).
  Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portale mediów społecznosciowych. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez dany portal, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczki mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w tych portalach. Użytkownik korzystając ze Strony Administratora akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
  Powyższe dotyczy również do obsługi konta w serwisie LinkedIn.
  c) Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads – w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych.
  Administrator nie gromadzi danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika.
  d) Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców.
  Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo oraz nagrania dźwiękowe w portalu SoundCloud, Spotify oraz Spreaker.
  Ww. zewnętrzni dostawcy mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Aby tego uniknąć, należy wylogować się z danego portalu przed odwiedzinami Strony Administratora lub nie odtwarzać danych treści na Stronie. Użytkownik może również zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie określonych treści z ww. portali portali.
 4. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (usuwane po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej) oraz stałe (przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, umożliwiające rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym
  wejściu na stronę, co jest określone w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
 5. Przeglądarki internetowe (oprogramowanie) służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w tym: blokowania automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
  Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik jest zobowiązany wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne działania wskazane w komunikacie w celu dalszego korzystania z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić powinien opuść Stronę. Użytkownik może również zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

§8 LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść jest ujawniana jedynie osobom i podmiotom upoważnionym do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Data publikacji Polityki Prywatności: 15/07/2021
Data ostatniej aktualizacji: 15/01/2023